دوره یازدهم > مستند,

سهام دختر هویزه

سهـام دختر یـازده سـاله اهـل هویـزه اسـت بعد از هجوم عراقی ها تنها زنی بوده که جلوی آنها می ایستد و...

صدا بردار: ابوطالب صادق دقیقی
موسیقی : انتخابی
بازیگران