دوره یازدهم > مستند,

رستاخیز

نامزد : کاندید بهترین کارگردانی
کسب جایزه : برنده جایزه فیلم اول شامل :* تندیس جشنواره * دیپلم افتخار * جایزه نقدی

زندگی و مبارزات و شهادت شهید صیاد شیرازی

فیلم بردار: مرتضی شعبانی
بازیگران