نامزد : کاندید فیلمنامه ویدئویی
کسب جایزه : (برنده جایزه اول ) * تندیس جشنواره * دیپلم افتخار * جایزه نقدی

جمشید جوان تک تیرانداز ایرانی پس از آشنایی با بابا زندگی اش دگرگون می شوداو...

کارگردان : مهدی حمزه
بازیگران