جوانی در یکی از پادگان هایی که در دورانجنگ در منطقه جنگی بوده در حال حاضر خدمت می کندکه...

کارگردان : امیر حسین ماکوئی
بازیگران