محبوبه با همسر جوانش یوسف زندگی می کند،همسایه ها از وجود همسرش بی خبرندانگارمحبوبه نمی خواهد...

کارگردان : مرضیه منصوری
بازیگران