افشین جراح مغز واعصاب که درزمان جنگ همراه برادرش در جبهه بوده از خارج به تهران می آیدتاچند عمل انجام دهدو...

کارگردان : مهدی ایوبی
بازیگران