نامزد : کاندید فیلمنامه ویدئویی

سربازی به خاطر اینکه می خواهد در عروسی خواهرش شرکت کند قصد غیبت از جبهه رادارداما...

کارگردان : حامد رجبی
بازیگران