حمید جوان ساده لوح وخیالباف وکم استعدادی است که در جریان خدمت سربازی به جبهه اعزام طی یک حادثه به کمای عمیق می رودو...

کارگردان : علی کرامتی
بازیگران