زهره زن جانبازی است که توان باروری خورا از دست داده ورابطه عاشقانه ای با همسرش داردو...

کارگردان : پیمان عباسی
بازیگران