نامزد : کاندید فیلمنامه ویدئویی

بازیگر خانمی برای بازی در یک فیلم انتخاب می شود .محل اصلی یکی از صحنه ها قطعه شهدا در تهران است که...

کارگردان : شیوا خسرو مهر
بازیگران