پهلوان نصرت از زخمی کهنه که روحش راتسخیر کرده رنج می بردوبرای فرار از خودانزواوگوشه نشینی را اختیارکرده تا...

کارگردان : عباس نادری
بازیگران