هواپیمای جنگنده بعد از بیست سال که همه تصور می کرده اندسقوط کرده به آسمان کشور باز می گرددو...

کارگردان : مجید آسودگان
بازیگران