دوره یازدهم > سینمایی ویدئویی,

هزار ویک شب لیلی

نامزد منیژه شوهر لیلا و پدر شیرین در جنگ مفقود شده اندآنها طی سالها ناملایمات زیادی دیده اند

کارگردان : فاطمه رحیمی
بازیگران