در منطقه مرزی بین ایران وعراق که آلوده به مین های دشمن است تپه های باستانی قرار داردکه...

بازیگران