دوره یازدهم > کوتاه,

جنگ وصلح

سرباز جوانی با تعدادی پلاک از شهدادرحال بازگشت از خط مقدم است و...

کارگردان : ابراهیم ایرج زاد
بازیگران