دوره یازدهم > کوتاه,

ضربدر سفید

کسب جایزه : ( *برنده لوح تقدیر * جایزه نقدی )

داستان نگاهی خاص به حضورونام حضرت محمد (ص)درزندگی ایرانیان و تاثیر آن درفرهنگ وزندگی وشههادت است

کارگردان : رحیم کریم زاده
بازیگران