حاج عباس جانباز شیمیایی است و یکی از مهمترین نقاشان صاحب سبک در نقاشی قهوه خانه است و...

کارگردان : پناه بر خدا رضایی
بازیگران