رزمنده جوانی می خواهدجسد همرزمش را به موطن او برساند

کارگردان : محمد طالبی
بازیگران