پسری نوجوان در راه مدرسه کتابی درمورد دفاع مقدس پیدا می کند،صفحات پایانی کتاب کنده شده وآخر قصه معلوم نیست پسر...

کارگردان : محمد آریانی
بازیگران