دوره یازدهم > کوتاه,

ردی بر خاک

زن جوانی در یک روستای دور افتاده که توسط نیروهای دشمن بمب باران شده به تنهایی زندگی می کندکه...

کارگردان : رامین فناییان
بازیگران