دوره یازدهم > کوتاه,

کسی درآن سوی دنیا نیست

سربازیجوانی دریک نگهبانی مرزی مشغول خدمت است وانتظارآمدن همرزم وجایگزین خودرامی کشدکه...

کارگردان : طوفان نهان قدرتی
بازیگران