دوره یازدهم > عکس,

فرزند صبح

کسب جایزه : ( برنده جایزه دوم ) * تندیس جشنواره * دیپلم افتخار * جایزه نقدی