دوره یازدهم > عکس,

آن مرد آمد

کسب جایزه : ( برنده * لوح تقدیر * جایزه نقدی)