دوره دوازدهم > ویژه غزه,

این جاغزه است ( ویژه بخش شهید عماد مغنیه ) This Is Gaza

کسب جایزه : تقدیر : برنده دیپلم افتخار وجایزه نقدی

این فیلم درباره مقاومت مردم غزه است . رنج کودکان واشک مادران وشجاعت واستقامت مردم خاطرات روزانه مردم غزه درروزهای جنگ ، شکست های ارتش اسرائیل واینکه چگونه به غزه حمله کردندوچگونه از سلاح های ممنوعه استفاده شدو چندبار قوانین بین المللی نقض شد..

بازیگران