دوره دوازدهم > سینمایی,

آزادگان Free men

داستان متعلق به سال 1942 وزمانی است که پاریس توسط نیروهای آلمانی اشغال شده است . یونس که یک فروشنده سیاهپوست الجزایری است و توسط پلیس دستگیر شده موافقت می کند در باره یک مسجد در پاریس جاسوسی کند و...

بازیگران
طهار رحیم TaharRahim-
مایکل لونزدیل Michael Lonsdale
محمود شالابی Mahmoud Shalaby-
لوبنا آزابل Lubna Azabal