دوره دوازدهم > سینمایی,

آفتاب سوخته2 Burnt by the Sun II

سال 1941 ، پنج سال است که زندگی و سرنوشت سه خانواده کاملا تغییر کرده است . پنج سال حبس برای ژنرال کوتاف ،پنج پس از خودکشی نافرجام میتیا ، پنج سال پس از مورد حمله قرار گرفتن استالین توسط هم پیمان سابق خو ادولف هیلترواجبارا به فراخواندن نخبگاننی که ....

بازیگران
نیکیتا میخالکوف ،Nikita Mikhalkov
ناژدا میخالکوفا ،
Nadezhda Mikhalkova
آنا میخالکوفا Anna Mikhalkova