دوره دوازدهم > سینمایی,

آن سوی مرز Beyond the Border

در دسامبر 1942 دو سرباز جوان محل پست خدمتی شماره 83 در شمال وارملند سوئد راترک می کنند و شب هنگام از مسیر برف های یخ زده زمستانی به سمت مرز اشغال شده نروژ توسط نازی ها میروند و....

بازیگران