دوره دوازدهم > سینمایی,

خارج از قانون Outside the Law

مبارزه یک الجزایری ساکن فرانسه برای استقلال کشور خود از زیر یوغ فرانسه در سال های بعد از جنگ جهانی دوم ..

بازیگران
جامل دبوز Jamel Debbouze
رشدی زم Roschdy Zem
سامی بوجیلا Sami Bouajila