دوره دوازدهم > ویژه غزه,

فریاد زنان درانقلاب لیبی WomensVoice in LibyanRevolution

این مستند به انقلاب سال 2011 لیبی از منظر زنان این کشور نگاه می کند . بعد از سه دهه دیکتاتوری قذافی مردم لیبی در یک قیام خونین انقلاب کردند. این قیام محدود به جوانان نبود بلکه زنان دوشادوش مردان از روزهای اول انقلاب در صحنه حاضر شدند و....

بازیگران