دوره دوازدهم > ویژه غزه,سینمایی,

فیلادلفی Philadelphi

در 22 دسامبر 2008 چندنفر تصمصم می گیرند آذوقه ووسایل پزشکی به نوار غزه برسانند که به دلیل محاصره کامل نوار غزه توسط اسرائیل وبسته بودن گذرگاه رفح توسط مصر ، این سفر از طریق تونل زیر زمینی انجام می گیرد و....

بازیگران
محمدرضا جامعی Mohamad Reza Jamei
علی اوسیوند Ali Osivand
چنگیز وثوقی Changiz Vosoughi
محمد عمرانی Mohamad Omrani
فخرالدین صدیق شریف Fakhrodin SedighSharif
هدا آهنگر Hoda Ahangar
فلور نظری Flor nazariهدا آهنگر
فلور نظری