دوره دوازدهم > سینمایی,

قاتل به محل جنایت بر می گردد