دوره سیزدهم > ویژه غزه,

میان مصر و غزه

در یازده کیلومتری نوار زمینی بین غزه و مصر 1400 تونل وجود دارد که قلب اقتصاد داخلی است. در حالیکه دولت مبارک رسما از تحریم ها علیه غزه حمایت می کرد چشم خود را مقابل تامین مایحتاج مردم غزه از طریق تونل های میان مصر و غزه به شکل قانونی بسته بود.

بازیگران