حیدر سالهاست که در یک تیمارستان بستری می‌باشد. او از ملاقات با مادرش و گفتن حقیقت وحشت دارد. با پیدا شدن جسد مفقودی سیاوش، برادر کوچک حیدر، بازگشت او به خانه رقم می‌خورد.

بازیگران