دوره سیزدهم > ویژه غزه,

غزه 85 مایل

روایت کشتی های مرمره، حامل کمک های بشر دوستانه به فلسطین

کارگردان : سعید صادقی
تهیه کننده: مرتضی شعبانی
نویسنده: سعید صادقی
تدوین: سعید صادقی
بازیگران