دوره سیزدهم > سینمایی,

شهابی از جنس نور

یک مستندساز ایرانی بعد از جنگ سی و سه روزه رژیم صهیونیستی علیه حزب اله لبنان برای کشف حقایقی که شنیده به منطقه می رود و با واقعیات بسیاری مواجه می شود ....

بازیگران
امین زندگانی، باسم مغنیه، پوتین حداد، آمل عفیش، فوأد حسن، مهدی فخر الدین