این مستند ما را به جنگ اسراییل در سال 2009 می بردکه کشتار کودکان در آن نشان داده می شود. خانواده ها از آرزوی کودکانشان پیش از این اتفاقات و زندگی سختی که پس از مرگ آن ها دارند حرف می زنند. آنها با وجود زندگی غم باری که دارند معتقدند هنوز راه حل هایی جز کشتار انسان های بی گناه وجود دارد.

کارگردان : تحرید سعده
تهیه کننده: تحرید سعده
فیلم بردار: یوسف اتوا
موسیقی : باسم بشاره
بازیگران