دوره سیزدهم > مستند حرفه ای,

دیروز را بخاطر دارید...؟

رهیان نور مستندی در رابط با کسانی که به جبهه و جنگ رفته بودن و در راه دین و اسلام و وطن خود شهید شده اند راهیان نور عده ای از مردم عام . کوچک بزرگ مرد و زن را به جبهه برده و با آنها مصاحب می کنند و احساسات درونی آنها در وقت رفتن و وقت بر گشتن در چه حالی ه

کارگردان : مهری سرخیل
سال ساخت :۱۳۹۳
تدوین: حسین بیات
فیلم بردار: اصغر اوچالو
بازیگران