دوره سیزدهم > مستند حرفه ای,

خوزستان همگام با انقلاب اسلامی

خیلی از مردم ایران تحولات انقلاب اسلامی را بیشتر در تهران جستجو می کنند در صورتیکه هرکس می تواند این تحولات را از زاویه دید خود و از منطقه و دیار خودش ببیند در خوزستان هم همگام با تحولات انقلاب در تهران و دیگر نقاط کشور اتفاقاتی رخ می داد که بسیار مهم و ت

کارگردان : اکبر صابری نژاد
بازیگران