دوره سیزدهم > مستند حرفه ای,

خورشید واره ها (و آنجا که عشق...)

آشنایی و زندگی داوطلب پرستاری با جانباز دفاع مقدس

کارگردان : زهرا مشتاق
نویسنده: زهرا مشتاق
سال ساخت :۱۳۹۲
تدوین: گلاره کاکاوند
فیلم بردار: پیروز جابری
بازیگران