دوره سیزدهم > مستند حرفه ای,

جهاد اکبر ( شهید خلیلی )

جوانی به خاطر امر به معروف ونهی از منکر شهید مشود علی خلیلی ۱۹ ساله طلب بود دو نفر از شاگردان خود را در شب نیمه شعبان ساعت ۱۲ شب به منزله شان می رسانده که در خیابان خاک سفید دو نفر خانم سوار ماشین خودشان می شودن که ۶ نفر با یک پیراید به زور آن دو دختر را

کارگردان : مهری سرخیل
تهیه کننده: مهری سرخیل
نویسنده: مهری سرخیل
سال ساخت :۱۳۹۳
تدوین: حسین بیات
فیلم بردار: اصغر اوچالو
مدیر تولید : اصغر اوچالو
بازیگران
مصطفی شعبانی، مهری سرخیل