دوره سیزدهم > فیلمنامه,

برادر جنگی

رزمنده ای پس ازیک عملیات جنگی توسط عراقی که زخمی است اسیرمی شود.ولی درادامه مسیروپس ازمدت زمان کوتاهی رزمنده به عراقی رسیدگی می کندوسعی می کندعراقی رانجات دهد. اما عراقی میمیردورزمنده اسیرمی شود.رزمنده پس ازسالهاازاسارت برمی گرددوتلاش می کندجسدعراقی راپیداکند

کارگردان : مسعود سهیم پور
بازیگران