دوره سیزدهم > مستند,

آنسوی ارس(عبرت)

درباره کشف حجاب در آذربایجان و فشار حکومت درباره این موضوع

کارگردان : مهدی صفری
تهیه کننده: روایت فتح
سال ساخت :۱۳۹۱
تدوین: مهدی صفری
بازیگران