دوره سیزدهم > مستند حرفه ای,

آن مرد ایستاده است

این مستند به زندگی روزمره و کارهای جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی ، حاج رحمانقلی حسنی ، می پردازد. فعالیت های کشاورزی این جانباز نمونه ی مثال زدنی از اقتصاد مقاومتی است. حاج رحمانقلی دامداری می کند، کشاورزی انجام می دهد، تولید کود و کمپوست می کند، ضمن اینکه اب

بازیگران