ام غیاث نمونه ای از زنان و مادران مقاوم امرو سوریه است. او طی یک سال چهار فرزند خود را، که عضو دفاع وطنی بودند، از دست می دهد. این مستند شرح شهادت پسران او و همچنین مرگ همسرش ، که داغ شهادت آنان را تاب نیاورده است، از زبان او و مواجحه و صبر این مادر بر این داغ ها و رنجها از زبان خانواده و نزدیکان اوست...

کارگردان : مجید ذوالفقاری
تهیه کننده: مرتضی شعبانی
سال ساخت :۱۳۹۲
تدوین: حسن وزیر زاده
فیلم بردار: محمد رحیمی
مدیر تولید : سعید شامو
بازیگران