دوره سیزدهم > مستند,

اسلام هراسی در اروپا

مستند اسلام هراسی در اسپانیا و در۱۱ شهر فیلمبرداری شده . این فیلم به وضعیت زندگی مسلمانان بومی و مهاجر در اسپانیا می پردازد و مشکلات و چالش هایی که آنها برای انجام آداب و مراسم دینی شان دارند و این نه فقط در ارتباط با مردم آن کشور است بلکه ارگانها و سازمان های کشور نیز در دامن زدن به برخوردها نقش اساسی دارند...

فیلم بردار: jesus martinez
بازیگران