نامزد : بهترین فیلم کوتاه داستانی
کسب جایزه : بهترین فیلم کوتاه داستانی

مردي در آستانه انقلاب، محموله‌اي مشكوك را از تهران به سمت سنندج حمل مي‌كند... .

بازیگران