دوره پانزدهم > مستند,مستند,مستند,

زنانی با گوشواره های باروتی

نور ژورناليست جنگ است، باهمه مخاطره ها و فشارهاي اجتماعي كه براي حضورش در جنگ با داعش وجود دارد مصرانه مبارزه ميكند، پابه پاي رزمنده ها پيش ميرود و گزارش ميگيرد. وقتي براي اولين بار با يك خانواده آواره داعشي رو به رو مي شود مسير فكرش تغييرميكند و به دنبال زنانگي و زندگي در ميان زنهاي جبهه دشمن ميگردد. به كمپ پناهجويي بيوه ها و كودكان داعشي ميرود تا روايت هاي پوشيده و احساسات كشته شده آنها را تصوير كند، اما جنگ همچنان او راميخواند.. پيش از بازگشت دوباره به جبهه، زنان ايزدي گريخته از داعش را ميبيند كه قرباني درنده خويي جنگ بوده اند و همه وجودشان به تاراج رفته است. روايت زنانگي نور از جنگ، اما ،همينجا به پايان نميرسد ..

بازیگران