پیرزنی سیزده سال در انتظار مجوز ورود به جزیره نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن برود.

بازیگران