دوره پانزدهم > سینمایی,سینمایی,

صدای منو میشنوید...؟

انتظار سی ساله حاج ابراهیم برای دیدن فرزند مفقود الاثرش در جنگ، با آمدن نشانه ای عجیب از او به پایان میرسد... پایانی که با پای گذاشتن در سفری دور برای رسیدن به هویت فرزند آغاز میگردد...

بازیگران
پرویز پورحسینی، مژگان بیات، نگار عابدی، سعید داخ، احمد نیکپور، یلدا قشقایی و...