در سالهای جنگ خانواده برخی از رزمندگان در مجتمع ویلای در حوالی خط مقدم زندگی می کردند

بازیگران
طناز طباطبایی-پریناز ایزد یار-